LƯU Ý : Từ 0h 22/9/2020 khi hội viên cần người khác nạp tiền giùm bắt buộc phải ghi nôi dung chuyển khoản là tên đăng nhập tài khoản game của mình,nếu không có nội dung chuyển khoản là tên đăng nhập tài khoản game thì lệnh nạp sẽ không được thông qua, khi muốn nhận lại hóa đơn cần dùng đúng tên đăng nhập có họ tên chuyển khoản giùm đó mới nhận lại được. xin cảm ơn !!!     

23/09/2020

24388